Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

SPIS – samverkan mot självmord

21 februari 2012 (10:30) | att hjälpa andra, självmord | av: Ludmilla

Under hösten 2009 bildades en samverkansgrupp i Stockholms län med representanter från SOS Alarm, Stor-Stockholms Brandförsvar (SSBF), Ambulanssjukvården, Stockholms Läns Landsting, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen och NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) för att ta reda på hur självmordshandlingar skulle kunna förebyggas och förhindras i länet. Projektet utökades efter hand med representanter från SPES (Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd), kriminalvården och kommunerna. Samverkansgruppen har nu utkommit med flera delrapporter där man redovisar hur projektet har framskridit. Sju delprojektsgrupper har bildats, vilka har arbetat med skilda uppgifter bland annat med hur larmkedjan bör utformas och vilka blåljusorganisationer som skall samverka. Det har lett fram till ett gemensamt beslut för optimal samverkan mellan Polisen, Räddningstjänsten, Ambulanssjukvården och SOS-Alarm vid hot om självmord och utformandet av SPIS-larm.

SPIS-larm innebär bl a tyst framkörning och att den som är först på plats försöker att ta kontakt med den självmordsnära personen. Polisen har avsatt en tjänst och SSBF två 50 % tjänster för arbetet med SPIS-projektet. Kostnaderna tas ut befintlig budget för respektive organisation. En uppstart av SPIS-Larm sker den 18 april 2012. I ett delprojekt har man undersökt hur man kan samordna landstingets mobila psykteam. I ett annat har man prövat nyttan av ett uttryckningsteam bestående av polis och sjuksköterska i radiobil vid larm om psykiatrisk problematik i kombination med behov av polisiär närvaro. Ett annat projekt har varit att kartlägga självmordstäta platser i länet och i vilken utsträckning dessa kan byggas bort. Möjligheterna att skapa en SPIS-databas med data från blåljusorganisationerna har undersökts. SOS-Alarm, Räddningstjänsten och Ambulanssjukvården använder samma ärendenummer så här är ett sammanförande av data till en SPIS-databas relativt enkelt, men olyckligtvis har polisen andra registreringsrutiner. Nu undersöks möjligheterna för hur polisens registreringar av självmordshandlingar kan synkroniseras med övriga organisationers registreringar. Ett delgruppsprojekt för information och utbildning har utarbetat ett förslag till utbildning i Akut omhändertagande av suicidnära person för samtlig personal i de olika organisationerna som involveras i SPIS-projektet.

Nyheter inom suicidområdet sammanställs av Rigmor Stain, NASP

Skriv någonting