Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Psykotiska symtom, psykisk flersjuklighet och suicidalitet hos ungdomar

29 juni 2014 (20:09) | depression, psykiatri, psykos, självmord, tonåringar | av: Ludmilla

Ian Kelleher vid Education and Research Centre, Dublin, Irland och hans kollegor har genomfört en klinisk undersökning av förekomsten av psykotiska symtom hos 108 ungdomar mellan 12-16 år gamla som remitterats till psykiatrisk öppenvård. Forskarna studerade även samband mellan psykotiska upplevelser och icke-psykosrelaterade psykiska sjukdomar samt samsjuklighet, global funktionsduglighet och självmordsbeteende. Man fann att 52 av ungdomarna hade haft psykotiska upplevelser. Återstående 56 ungdomar, som inte haft psykotiska symtom, användes som kontroller i undersökningen. Av de 52 ungdomar som haft psykotiska upplevelser hade 68 % egentlig depression, 60 % ångestsjukdom och 41 % uppförandestörning.Det var en signifikant högre flersjuklighet bland de ungdomar som hade psykotiska symtom: 78 % hade två eller fler diagnostiserbara psykiska sjukdomar jämfört med 49 % i kontrollgruppen, och 46 % hade tre eller fler diagnostiserbara psykiska sjukdomar jämfört med 19 % i kontrollgruppen. Vid en jämförbar börda av två eller fler psykiska diagnoser var den sociala funktionsdugligheten signifikant sämre hos gruppen ungdomar med psykotiska symtom jämfört med kontrollgruppen. Att ha haft psykotiska upplevelser ökade risken trefaldigt för att ha göra upp specifika självmordsplaner respektive göra självmordsförsök. Psykotiska erfarenheter hos barn och ungdomar bör uppmärksammas inom den psykiatriska vården som viktiga varningssignaler för allvarlig psykisk flersjuklighet, låg funktionsduglighet och starkt ökad självmordsrisk, skriver författarna.

Bakgrund

Psykotiska upplevelser i form av hallucinationer och vanföreställningar, de klassiska symtomen vid psykos, är betydligt vanligare hos normalbefolkningen än diagnostiserbar psykossjukdom. Symtomen, som förekommer utan funktionsnedsättning eller förändrad verklighetsuppfattning, är särskilt vanliga hos barn och ungdomar. En nyligen genomförd metaanalys av befolkningsstudier visar en genomsnittlig förekomst på 17 % i åldrarna 9-12 år och 7,5 % bland ungdomar 13-18 år. Man har även funnit att psykotiska upplevelser som barn ökar risken femfaldigt att utveckla psykossjukdom som vuxen. Senare års forskning har visat en ökad risk att även insjukna i icke-psykotiska psykiska sjukdomar som depression och ångestsjukdomar. I en omfattande studie av omkring 1000 irländska skolungdomar mellan 13-16 år fann man en närmare70-faldigt ökad risk för självmordsbeteende hos ungdomar som rapporterat psykotiska symtom (Kellerhan et al, JAMA Psychiatry 2013:70).

Ian Kelleher vid Education and Research Centre, Beaumont hospital, Dublin, Irland och hans kollegor har genomfört en klinisk undersökning av
förekomsten av psykotiska symtom hos 108 patienter, mellan 12-16 år, som remitterats till vård vid psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Man studerade även samband mellan psykotiska upplevelser och i) psykiska sjukdomar som depression, ångestsjukdomar och beteendestörningar, ii) samsjuklighet, iii) global funktionsduglighet samt iv) självmordsbeteende (Kelleher et al 2014).

Förekomst av psykisk sjukdom enligt DSM-IV, psykotiska symtom och självmordsbeteende bedömdes med användning av skattningsinstrumentet K-SADS-PL (the Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-aged Children, Present and Lifetime Versions). Global funktionsskattning gjordes med användning av Children´s Global Assessment Scale (C-GAS).

Man fann att 46 % (n=52) av ungdomarna hade haft psykotiska upplevelser och denna grupp jämfördes med gruppen ungdomar (n= 56), som inte haft psykotiska upplevelser, vilka alltså användes som kontroller.

Resultat

Den procentuella förekomsten av olika psykiatriska diagnoser bland de 108 ungdomarna har listats i Tabellen här nedan. Inga patienter diagnostiserades med bipolär sjukdom, 2 patienter diagnostiserades med psykossjukdom.

Diagnoser Förekomst (%)

Affektiva sjukdomar

Egentlig depression 34
GAD (generalized anxiety disorder) 34
Separationsångest 23
Social fobi 21
Specifik fobi 8
OCD (obsessive compulsory disorder) 12
Panikångest 2

Beteendestörningar

Trotssyndrom 37
Attention deficit/hyperactivity disorder 36
Uppförandestörning 11

Av de 52 ungdomar som haft psykotiska upplevelser hade 68 % egentlig depression, 60 % ångestsjukdom och 41 % uppförandestörning.

Hälften av ungdomarna (n=26) hade haft hörselhallucinationer och de flesta (73 %) hade hört röster vid tillfällen när ingen annan person var närvarande. Den vanligast förekommande röstupplevelsen var att få kommentarer om uppförandet (53 %) medan 26 % hade hört röster som gav order. När det gällde visuella hallucinationer hade 29 % av ungdomarna sett personer eller ansikten som inte fanns där i verkligheten. Bland vanföreställningar var det vanligast (63 %) att ha upplevt att man var förföljd eller utsatt för spioneri.

Att ha psykotiska upplevelser var förenat med en ökad risk för flersjuklighet.
78 % av ungdomarna med psykotiska upplevelser hade två eller fler diagnostiserbara psykiska sjukdomar jämfört med 49 % i kontrollgruppen.46 % av ungdomarna med psykotiska upplevelser hade tre eller fler diagnostiserbara psykiska sjukdomar jämfört med19 % i kontrollgruppen (Odds Ratio; OR 2,35; 95 % CI 1,48-3,87, p<0,001).

Vid en jämförbar börda av två eller fler psykiska diagnoser var den sociala funktionsdugligheten signifikant sämre hos gruppen ungdomar med psykotiska symtom jämfört med kontrollgruppen.

I den totala patientgruppen rapporterade 12 % (n=14) att man hade haft självmordstankar, 34 % (n=37) hade gjort upp specifika självmordsplaner och 27 % (n=30) hade gjort självmordsförsök. Att ha haft psykotiska upplevelser ökade risken trefaldigt för att göra upp specifika självmordsplaner (OR 3,35; 1,39-8,08) och för att utföra självmordsförsök (OR 2,70; 1,06-6,89).

Hos ungdomar med psykotiska upplevelser var risken för självmordsförsök vid egentlig depression (OR 8,89; 1,59 -49,83), ångestsjukdomar (OR 15,4; 1,85-127,9) och beteendestörningar (OR 3,13;1,11-8,79) signifikant högre jämfört med för ungdomar som inte upplevt psykotiska symtom.

Slutsatser

Resultaten visar att i ett kliniskt material av psykisk sjuka ungdomar är psykotiska upplevelser ganska vanligt förekommande vid en rad diagnostiserbara icke-psykotiska psykiska sjukdomar. Enligt författarnas kliniska erfarenhet avslöjar barn och ungdomar sällan sina psykotiska upplevelser under rutinmässiga kliniska intervjuer. På direkta frågor däremot, berättar de vanligtvis gärna om sina psykotiska symtom och är ofta lättade över att kunna dela sina upplevelser med en lugnande och förstående kliniker. Förekomst av psykotiska upplevelser hos barn och ungdomar bör alertera behandlingsansvariga läkare för den starkt ökade risken för självmordsbeteende hos dessa patienter samt den höga sannolikheten för psykisk multisjuklighet, skriver författarna.

Sammanställt av Rigmor Stain, NASP

Skriv någonting