Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

BUPs förbättringar efter utredningen av Linnéas död

14 juni 2009 (19:05) | allmänt | av: Ludmilla

De senaste dagarna har det varit lite mer i media om självmord igen. Det är kritik av psykiatrin och bristande suicidpreventiva åtgärder som framkommit i Socialstyrelsens granskning av de Lex Maria-ärenden som fanns under 2006.

Här är ett inslag i Tvärsnytt från 11 juni…
Här är ytterligare ett inslag från den 12 juni om Harriet som förlorade sin Johan under 2006…

Jag slås återigen av hur lika många av dessa historier är. Alltför ofta har antingen inte den självmordsbenägna, eller lika ofta de anhöriga, tagits på allvar.

Socialstyrelsen hade massiv kritik av BUP i Uppsala angående vården av Linnéa efter Lex Maria-utredningen. Ett sammandrag av deras utlåtande kan du läsa här…

BUP hade då till den 30 april på sig att göra förbättringar och att redovisa dem för Socialstyrelsen. Här nedan kommer en sammanfattning av detta. Jag är väldigt glad över att man gjort så mycket och att faktiskt Linnéas död bidragit till det (även om man självklart hade önskat att det gjorts redan innan) men man blir riktigt rädd när det blir så tydligt att det inte varit så tidigare… även om jag ju själv har arbetat där och sett det med egna ögon…

1. Samverkan och informationsöverföring
Med anledning av den inträffade händelsen har vi här på akutavdelningen utformat handlingsprogram för samtliga patienter som vårdas inom BUP slutenvård. (Det fanns alltså inte tidigare dokumenterat hur vården skulle se ut.)

2. Differentialdiagnostiska diskussioner (Betyder att man ska väga för och emot olika diagnoser. I Linnéas fall bestämde man sig för depression och gjorde ingen utredning vad gäller psykos eller annat.)
Differentialdiagnostiska diskussioner och ställningstagande till fortsatt utredning och behandling journalförs i samband med behandlingskonferens eller vid avdelningsrond.

3. Rutiner för bedömning hot och våld, självmordsstegen och depressionsskattningar
Verksamhetens rutiner för riskbedömningar rörande hot och våld, självmordsstegen och depressionsskattningar ska tillämpas och dokumenteras. Resultat av skattningar ska införas i journalen samtliga tillfällen de är gjorda. Inför varje planerad permission görs en bedömning som nedtecknas i journalen. Ev suicidrisk antecknas i journal. Konsultation med läkare antecknas i journal. För ungdomar som inte har speciell observationsgrad gäller att personal, efter överenskommelse med föräldrarna, kan bevilja tidsbegränsad obevakad permission utanför avdelningen utan att vid varje tillfälle inhämta föräldrarnas samtycke. (I Linnéas fall gjordes depressionsskattningar vid några tillfällen men trots att det finns skattningsskalor och noggranna och bra formulär vad gäller självmordstankar osv så gjordes aldrig sådant. I många fall dokumenterades inte saker i journalen. Linnéa släpptes ut flera gånger utan att jag visste det när jag samtidigt uppmanades att hämta/skjutsa till skolan varje dag.)

4. Alla viktiga beslut rörande patienternas vårdplanering tas på ronder. Besluten ska dokumenteras i journalen. (På BUP i Uppsala dokumenterades inte rondbeslut alls i journalen förrän åtgärden var gjord. Man kunde alltså inte alls följa planeringen i journalen vilket blir väldigt tokigt när personalen inte kommunicerar direkt med varandra utan bara läser journalen.)

5. Vårdplaner
Vårdplaner ska finnas enligt mall i datajournalen för samtliga patienter.

6. Uppföljning vårdplaner
Vårdplaner följs upp och revideras på behandlingskonferenser och ronder, läkare är ansvarig. I samband med utskrivning från vårdavdelningen ska vårdplan upprättas för den fortsatta öppenvården.

7. Behandlingsprogram och vårdprogram
Samtliga behandlingsprogram och vårdprogram på BUP-kliniken är under revision. Omarbetning sker enligt Akademiska sjukhusets riktlinjer.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Storasyster
15 juni, 2009 kl 15 juni 2009 (12:48)

Ludmilla, jag känner igen FLERA av puknterna i hur min brors vård brast. På pricken likt där Linnéas vård brast. Suck. Så oerhört dåligt planerad o ostrukturerad psykvården tillåts vara…..att människor DÖR för att de inte har koll. ”Linnéa släpptes ut flera gånger utan att jag visste det när jag samtidigt uppmanades att hämta/skjutsa till skolan varje dag.)” skriver du.. Detsamma hände min bror…pappa tvingades hämta/lämna/passa. Men DE släppte ut min bror helt obevakad! Varför??

Vi har ju lämnat in till HSAN, men vi vet inte hur det går…läkaren går ju i försvar o det är inte lätt att veta hur man ska bemöta men jag hoppas vi skrev på bästa sätt. Vi får beslut snart.

Storasysters senaste blogginlägg..Till Cecilia

Kommentar från Ludmilla
15 juni, 2009 kl 15 juni 2009 (19:42)

Stå på er!

Ludmillas senaste blogginlägg..BUPs förbättringar efter utredningen av Linnéas död

Skriv någonting