Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Internetberoende hos ungdomar

29 juli 2010 (19:47) | depression, självmord, tonåringar | av: Ludmilla

Dagens unga generation har gradvis under det senaste decenniet blivit alltmer beroende av datorer och internet när det gäller studier, sociala kontakter och fritidsintresse. Samtidigt har man blivit mer och mer klar över att en överdriven internetfixering sannolikt kan ha skadliga effekter. Man talar om ett tvångsmässigt internetberoende, ett internetmissbruk, ett patologiskt internetberoende. I the American Psychiatric Association (APA) förs en diskussion om inte syndromet borde tas med in i den nya versionen av Diagnostic Manual of Mental Disorders (DSM-V, som är under utarbetande). som en psykiatrisk diagnos. I asiatiska länder bland annat Kina och Syd-Korea anser man att ett patologisk internetberoende är ett folkhälsoproblem. Kina har ett av världens mest utbyggda bredbandsnät och man har runt 340 millioner människor som använder sig av internet.

Ett forskarteam vid the Hongkong Jockey Club Centre for Suicide Research and Prevention har genomfört ”face-to-face” intervjuer om ungdomarnas internetvanor hos 188 slumpvis utvalda familjer med en eller två tonåringar i åldern 15-19 år, vid två tillfällen med 12 månaders mellanrum. Man använde sig av fem frågor:
· Har du tillgång till internet en vanlig dag?
· Hur många timmar tillbringar du i genomsnitt online eller med data spel?
· Hur många dagar i veckan tillbringar du i genomsnitt online eller med data spel?
· Var går du oftast online? (hemma/skolan/allmän plats)
· Vilken kategori av dataanvändare anser du att du är: nybörjare, genomsnittlig, skicklig, expert.

Man skattade självmordstankar, ångest, depression och hopplöshet med SIQ (the Suicidal Ideation Questionnaire), DASS (the Depression Anxiety Stress Scales), CES-D (the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale) och C-HOPE (the Beck Hopelessness Scale) och man använde sig av the Irrational Values Scale, för att få ett mått på orimliga värderingar.

Graden av Internetberoende skattades med användning av en åtta-items skala som utvecklats av KS Young (Cyberpsycol Behav 1998:1;237-44, Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder). Skalan innehåller konstateranden som
· Internet är mitt främsta intresse.
· Jag känner att jag behöver mer tid för internet
· Jag har inte lyckats kontrollera mitt behov av internet
· Jag känner mig rastlös, nedstämd, deprimerad eller irriterad när jag försöker skära ned på den tid jag är online.
· Jag stannar uppkopplad längre tid än jag behöver
· Jag riskerar mina studier/min karriär och att förlora betydelsefulla relationer på grund av mitt behov av internet.
· Jag ljuger för min familj, min terapeut eller andra för att dölja mitt behov av internet
· Jag använder mig av internet för att komma ifrån mina problem

Young har förslagit att om man uppvisar fem eller fler symtom så kan man ställa diagnosen internetberoende. Efter att ha gjort en uppdelning i tre olika grupper för olika grader av internetberoende fann man att i de granskade familjerna var andelen som hade 0-3 symtom 71.6 % (95 % CI 65.5 – 77.8), 21.6 % (16.0-27.3) hade 3-4 symtom och 6.7 % (3.3-10.2) hade 5 eller fler symtom. Man såg en minskning med tiden i samtliga skattningsdata utom för dem i gruppen med fler än 5 symtom där det skett en signifikant ökning av självmordstankar (p<0.001) och depression (p<0.05) vid andra skattningstillfället efter 12 månader.

I andra studier har man funnit en övervikt av pojkar som utvecklat internetberoende men i den aktuella studien fann man ingen skillnad mellan könen. Andelen ungdomar med 5 eller fler symtom var anmärkningsvärt lägre än vad man funnit i två andra studier av internetberoende i Hongkong. I den ena av dessa studier som var en randomiserad enkät baserad på telefonintervjuer och med användning av Youngs skattningsskala fann man att 38 % av 699 intervjuade hade internetberoende. I den andra studien, där materialet var 6024 gymnasieelever använde man sig av en annan skattningsskala och fann att 20 % av eleverna var internetberoende.

Man föreslår att skillnaderna i resultat delvis kan förklaras med att bedömningsinstrumenten för internetberoende inte är standardiserade, en svaghet som måste rättas till i framtida studier. Det råder en brist på studier om internetberoende och i dagsläget är det oklart om internetberoende är relaterat till andra former av missbruk som alkohol och drog-beroende och rökning,. Det faktum att man i den aktuella studien man funnit en samsjuklighet mellan internetberoende och depression och självmordstankar måste bekräftas i andra studier skriver författarna (Fu K et al British J Psychiatry 2010:196;486-92).

Sammanfattat av Rigmor Stain, NASP, Karolinska Institutet

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kommentarer till inlägget

Kommentar från Sandra (NUMERA 18 ÅR :D)
29 juli, 2010 kl 29 juli 2010 (21:23)

Känner mig lite träffad haha.. men bara lite!

Skriv någonting