Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Mer om moms och simskolor

4 oktober 2012 (19:03) | allmänt, babysim | av: Ludmilla

Under dagen igår och idag kommer fler och fler inlägg om momsen på simskolor. Det som har förvånat mig är att skatterättsexperten som uttalar sig från Skatteverket pratar om att ”om syftet med undervisningen är att lära sig att simma ska det vara 6% moms”. Ja, precis så borde det vara. Men så säger hon: ”men om verksamheten är mer babysim eller minisim ska det vara 25% moms”.

Då undrar jag vad hon tycker är skillnaden mellan babysim, minisim och simskola. Vad är syftet med babysim enligt henne? Vad är syftet med minisim enligt henne?

Det är så tydligt att hon inte har en aning om vad de olika begreppen innebär. Och det är inte heller så konstigt, för det är så olika beroende på vilken verksamhet man tittar på. Det är nämligen total begreppsförvirring:

Babysim
Babysimskola
Babybad
Babyplask
Plask och Lek
Simlekis
Minisim
Minisimskola
Crawlsimskola
Simskola

Jag brukar roa mig med att fråga simlärare om vad de ovanstående begreppen betyder för dem och det brukar bli livliga diskussioner. Ingen har nämligen samma definition av de olika orden och det är olika åldrar för olika personer i de olika grupperna med samma namn. Man har olika typer av verksamheter och man kallar dem olika saker.

Skatteverket måste alltså sätta sig ned med den proposition som låg till grund för den nya momslagen och försöka förstå vad syftet med lagen var. Man ville dra en skiljelinje mellan aktiviteter som gjordes för nöjes skull och idrottsaktiviteter.

Om syftet med verksamheten är att lära barnet att simma är det alltså idrott, dvs momsbeläggas med 6%.

Riksidrottsförbundet definierar:
”idrott som en fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra”
”Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.”
Dessa definitioner tjänar som vägledning i bedömningen av vad som är idrott momsmässigt.

Ur Riksidrottsförbundets idéprogram ”Idrotten Vill” från 2009:

”Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.”

Således är leken ett moment i barnidrott och leken ska alltid ske på barnens villkor. Vidare framkommer att även i breddidrott avsedd för ungdomar och vuxna är hälsa trivsel och välbefinnande normgivande.

I idéprogrammet står också:
”Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ur¬sprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksam¬het.”
Således kan idrottsverksamhet bedrivas för personer i alla åldrar utifrån sina förutsättningar. Således kan man bedriva idrottslig simverksamhet för barn i alla åldrar, även babyar, och idrottandet ska då anpassas utifrån barnets förutsättningar.

Riksidrottsförbundet skriver också:
”Idrott för barn
Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med tolv års ålder. I barnidrotten får barnen leka och pröva på olika idrotter och därigenom utveckla fysiska grundfärdigheter. Barnets all¬sidiga utveckling är normgivande för verksam¬heten.”
”Forskning visar att en allsidig motorisk träning i unga år har en positiv inverkan på idrottspres¬tationerna senare i livet.” Det är således viktigt med en allsidig motorisk träning i unga år oavsett vilken idrott man senare ägnar sig åt.

Riksidrottsförbundet uppger vidare:
”Riktlinjer Idrott för barn
• Idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsper¬spektiv och följa FN:s konvention om barns rät¬tigheter (Barnkonventionen).
• Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättnin-gar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt.
• Idrott för barn ska utformas så att de kan lära sig idrotten och få ett livslångt intresse för den.
• Idrott för barn ska i första hand bedrivas i en¬kla former i närområdet.”
Således skall idrottsutövandet för barn vara allsidigt, lekfullt och utformat så att man tar hänsyn till barnets utvecklingstakt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Kommentarer till inlägget

Pingback från Ludmillas Blogg » Dyra simskolor
9 november, 2013 kl 9 november 2013 (14:22)

[…] höja avgifterna med 18 %. Vi gick ut i media då vilket man kan läsa här… och här.. och här… Det är fruktansvärt tycker jag, av en massa olika […]

Skriv någonting