Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer

Tänd ett ljus

Svenska patienter är inte nöjda

2 mars 2013 (14:32) | sjukvård | av: Ludmilla

Vårdanalys är en myndighet som ska stärka patienternas ställning genom att granska och analysera vården och omsorgen. De olika analysområdena är:

1. I vilken utsträckning är vård och omsorg individcentrerad?
Vårdanalys fortsätter arbetet på området med syftet att belysa och stärka möjligheterna för patienter, brukare och närstående att medverka in design, beslut och genomförande av vård och omsorg.

2. I vilken mån har patienter, brukare och medborgare tillgång till den information de behöver?
Vårdanalys kommer att granska i vilken utsträckning patienter, brukare och medborgare har tillgång till information och beslutsstöd som möjliggör bland annat delaktighet och inflytande i vården och omsorgen.

3. Aktuell respons
Vårdanalys genomför löpande analyser och granskningar av områden med hög aktualitet och där problem eller ojämlikheter kan finnas ur ett patient-, brukar-, närstående- eller medborgarperspektiv.

4. Vilka konsekvenser får valfrihetssystem för olika patient- och brukargrupper?
Vårdanalys kommer att granska vårdvalets effekter på bland annat patienternas tillgång till god vård och vård på lika villkor.

Den enkätundersökning som nyligen genomförts visar att svenska patienter inte är nöjda med vården. Enkäten visade att svenska patienter är de som oftast känner att vårdgivaren inte har tillräckligt med tid och inte ger en chans att ställa frågor. En av de viktigaste slutsatserna är att svensk hälso- och sjukvård ofta brister i att hålla patienterna välinformerade. Patienterna involveras inte heller att delta aktivt i vården för att på bästa sätt uppnå goda vårdresultat.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Skriv någonting