Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Suicide Zero – var med du också för att förhindra självmord

5 december 2013 (20:49) | att hjälpa andra, självmord, tröst&hopp | av: Ludmilla

Den organisation som jag i våras var en av de som tog initiativ till växer och arbetet börjar ta fart ordentligt nu. Vi behöver fler medlemmar! Det kostar bara 200 kr per år. Läs mer här…

Om du vill vara med att förhindra självmord kan du engagera dig på olika sätt. Läs mer på www.suicidezero.se

Gilla gärna Suicide Zero på Facebook här…

Du kan också lämna en gåva till någon anhörigs minne här…

Följande punkter är några av de viktigaste vi anser att man ska arbeta med för att minska självmorden i Sverige:

BÄTTRE ELEVHÄLSA
Den psykiska hälsan hos unga försämras. Det visar rapporter från Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet. Elevhälsan är i dag underutvecklad i förhållande till behoven. Det handlar om att göra akuta utryckningar. Den nya skollagen lyfter fram behovet av en väl fungerande elevhälsa. Både Riksföreningen för skolsköterskor och Svenska Skolläkarföreningen har länge rekommenderat ett elevunderlag på 400 per heltidsanställd skolsköterska och 4 000 elever per skolläkare. En kurator per 275–400 elever och en psykolog per 1 200 elever rekommenderas. Skolsköterskan behöver tid för att delta i och initiera ett förebyggande hälsofrämjande arbete på skolan, både i grupp och individuellt.

UTBILDA LIVSKUNSKAPSCOACHER, TRÄNA SKOLPERSONAL I ATT UPPTÄCKA VARNINGSTECKEN OCH HA KRISTEAM REDO OM DET VÄRSTA INTRÄFFAR.
Specialutbildad personal behöver finnas för att lära ut så kallad livskunskap: ett ämne som ger eleverna förutsättning att lära sig att lösa en del av de livsproblem som vi alla råkar ut för förr eller senare. Coacherna ska vara högskoleutbildade och ha goda förutsättningar att både undervisa eleverna i livskunskap och väcka deras förtroende, så att eleverna kontaktar coachen den dag de mår dåligt. De behöver en specialutbildning i hur man lär ut livskunskap. 
För att bistå livskunskapscoacherna och fånga upp de sårbara eleverna måste all skolpersonal regelbundet tränas på att upptäcka varningssignaler på när någon mår dåligt. När en elev antas behöva hjälp kontaktas livskunskapscoachen som mycket skyndsamt gör en utredning. Coachen kan sedan erbjuda enskilda samtal, eller gruppsamtal om det finns elever med samma problematik. Livskunskapscoachen ska också vara samspelt med övrig hjälpverksamhet i närområdet. 
Varje kommun måste också ha ett kristeam redo om exempelvis ett självmord inträffat. Teamet ska veta hur man effektivt stöttar efter ett självmord och kartlägga vilka som kan befinna sig i riskzonen för att kopiera suicidet i så kallade copy cat-suicid. Teamet stannar kvar i området till dess att faran beräknas vara över.

FÄRSK STATISTIK
Polisen måste lokalt och på riksnivå ansvara för snabb statistik om var självmord och självmordsförsök inträffar. Detta så att man kan följa eventuella suicidkluster och snabbt sätta in resurser som kristeam. Denna ska inte ersätta Socialstyrelsens mer utförliga statistik som släpar efter utan tjänar ett annat syfte: att snabbt hitta trender i utvecklingen.

HAVERIUTREDNINGAR
Ambitiösa haveriutredningar måste genomföras efter suicid av en oberoende institution eller myndighet, särskild haveriutredning om det är ett barn som tagit sitt liv. Alltså inte bara när det är någon som haft kontakt med sjukvården och inte bara kring det som hänt inom sjukvården, som görs vid Lex Maria. Haveriutredningar görs när någon dör i en trafikolycka. Vi behöver lära oss mer om processen och omständigheterna kring det som leder till självmordet. Även vid självmordsförsök bör utredningar göras.

Har du några idéer som du tycker att vi ska arbeta med konkret? Hör av dig!

Läs även andra bloggares åsikter om Suicide Zero, , , ,

Skriv någonting