Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Äldre och antidepressiv behandling

12 februari 2014 (20:39) | depression, självmord | av: Ludmilla

År 2004 utfärdade FDA (US Food and Drug Administration) en varning att behandling med antidepressiva läkemedel kan leda till ökad förekomst av självmordstankar, självmordsförsök och självmord hos barn och ungdomar. Under åren som följde gjordes en rad studier för att klarlägga samband mellan antidepressiv behandling och ökad risk för suicidhandlingar. Stone och hans medarbetare fann i en metaanalys 2009 av 371 randomiserade, placebo-kontrollerade studier, att behandling med antidepressiva sannolikt är associerad med ökad risk för suicidalitet för personer under 25 år, medan risken sedan minskar med ökande ålder parallellt med ökande behandlingseffekt.

Antalet årliga självmord ökar med stigande ålder. I många länder är självmordstalet, d v s antalet självmord/100 000 invånare, som högst i den äldsta åldersgruppen 65 +. I Sverige var år 2010 självmordstalet (säkra och osäkra) för åldersgruppen 45-64 år högst av alla åldersgruppen och 24,0 jämfört med 20,5 för den äldsta åldersgruppen 65 + jämfört med 14,9 i åldersgruppen 25-44 år (Suicid i Sverige 2012, bifogad).

Enligt en undersökning av WHO (Världshälsoorganisationens World Mental Health Survey) sjunker förekomsten av depression med stigande ålder. Man beräknar att förekomsten av depression hos äldre är omkring 7 % jämfört med 10-15 % hos den övriga vuxna befolkningen. Men flera studier har visat att hos en hög andel av de äldre förblir depressionen oupptäckt och obehandlad. Ändå så skrivs antidepressiva läkemedel ut oftare till den äldre generationen jämfört med de yngre.

Åldersrelaterat samband mellan antidepressiva läkemedel och suicid

Anette Erlangsen, vid Psykiatriskt Centrum, Köpenhamn och Yeates Conwell vid Centrum för suicidprevention vid universitetet i Rochester, New York har undersökt om det finns ett åldersrelaterat samband mellan självmord och behandling med antidepressiva läkemedel. Forskarna undersökte även hur åldersfördelningen såg ut bland de personer som stått på antidepressiv behandling under månaderna före självmordet (Erlangsen & Conwell 2014, bifogad).

Metod

Studien, omfattade data från samtliga personer över 50 år som levde i Danmark under tiden januari 1996 t o m 31 december 2006. Information om dödsorsak och uppgifter om när, hur mycket och vilket slag av antidepressiva läkemedel som föreskrivits av läkare och även lämnats ut från apotek, hämtades från centrala nationella register. Det är inte ovanligt att en person avbryter och inte fullföljer en antidepressiv behandling, men forskarna kunde, genom den mängd och dosering av läkemedlet som patienten fått förskrivet, avgöra när en förnyad läkemedelsförskrivning borde ske. Om patienten inte gjort ett förnyat uttag vid den aktuella tidpunkten ansågs patienten ha avbrutit behandlingen. Man bestämde därför att det var först vid en andra förskrivning och uttag av läkemedlet ifråga, som en person ansågs genomföra en antidepressiv behandling.

Resultat

Totalt inkluderades 2 567 914 personer (1 220 941 män och 1 346 973 kvinnor) i studien. Under de 11 uppföljningsåren dog 3 061 män och 1 456 kvinnor genom självmord. Förbrukningen av antidepressiva ökade signifikant med ökande ålder. Bland män i åldrarna 50-59 år tog 3 % av männen antidepressiva läkemedel jämfört med 5 % i åldrarna 70-79 år, respektive 8 % för män över 80 års ålder (p<0,0001). 5 % av kvinnorna tog antidepressiva läkemedel i åldrarna 50-59 år jämfört med 9 % i åldrarna 70-79 år, respektive 13 % för kvinnor över 80 år (p<0,0001). Däremot var det färre äldre som stod under antidepressiv behandling vid tidpunkten för självmordet. I gruppen 80 + behandlades 12 % av männen respektive 22 % av kvinnorna vid tidpunkten för självmordet, jämfört med 19 % av männen och 37 % av kvinnor i åldrarna 50-59 år (p<0,0001),

För män 50-59 år, som fick antidepressiva läkemedel, sjönk självmordstalet signifikant från att vara 185/100 000 (95 % CI 160-211) till 119/100 000 (91-146) för män 80 år och äldre. Även för kvinnor som fick antidepressiva läkemedel sjönk självmordstalet signifikant från 82 (70-94) till 28 (20-35). För personer som inte använt antidepressiva läkemedel var situationen den omvända. Det skedde fler självmord i åldersgrupperna över 70 år bland dem som inte hade behandlats med antidepressiva läkemedel jämfört med i de yngre åldersgrupperna. Man fann att i gruppen 80+ hade mindre än 12,5 % av männen och 25 % av kvinnorna behandlats med antidepressiva läkemedel vid tidpunkten för självmordet.

Forskarna beräknade att för personer som fick antidepressiv behandling så minskade självmorden med 2 % för män och för 3 % för kvinnor (p< 0,0001 i båda fallen), för varje år man åldrades. Studiens styrka och begränsningar

Studiens styrka ligger främst i det stora materialet, som omfattade mer än två och en halv miljon människor och 20 miljoner personår och som måste betraktas som representativt för hela den danska befolkningen över 50 år. Studiens begränsning är att inköp av förskrivna antidepressiva läkemedel använts som fullmakt för att patienten inte bara köpt ut sin medicin utan också tagit sin medicin. Men data från den första förskrivningen av antidepressiva, vanligen för en behandlingstid av 4-6 veckor, inkluderades inte i studien. Det skedde dels för att utesluta patienter som dött genom självmord under de första behandlingsveckorna, då en ökad självmordsrisk anses kunna föreligga. Det skedde också därför att det var en stor sannolikhet för att patienten följde den föreskrivna behandlingen om flera på varandra följande förskrivningar av antidepressiva köptes ut ifrån apoteket. Forskarna fick genom registren information om vilken typ av antidepressivt läkemedel som använts i det enskilda fallet, men registret lämnade ingen information om vilken den underliggande diagnosen varit.

Slutsatser

Forskarna fann att det fanns en åldersberoende minskning i självmordsfrekvensen för patienter som behandlats med antidepressiva läkemedel.

Men en majoritet av de äldre behandlades inte med antidepressiva när de avled genom självmord. Ensamhet, förluster av partner, anhöriga och sociala kontakter, förändrade bostadsförhållanden och invalidiserade kroppsliga sjukdomar utgör riskfaktorer för självmord vid hög ålder. Inte desto mindre talar resultaten för att en stor andel av de äldre lidit av obehandlad depression vid sin död, vilket tydligt visar hur viktigt det är att depression hos en äldre person identifieras och behandlas inom primärvård och äldrevård, skriver författarna.
____________________________________

Skriv någonting