Ludmillas Blogg

Mitt liv förändrades plötsligt. Min älskade dotter Linnéa, 14 år, tog sitt liv i maj 2008. I nov 2009 föddes hennes syster och då fick jag cancer. Nu är jag frisk och ska fortsätta mitt liv…

Skip to: Content | Sidebar | Footer


Psykisk sjukdom och föräldrars socioekonomisk status är riskfaktorer för självmordsbeteende

6 mars 2012 (20:50) | depression, psykiatri, psykos, självmord, tonåringar | av: Ludmilla

Det finns många underliggande orsaker till självmordsbeteende hos vuxna men psykisk sjukdom är den starkaste riskfaktorn. Omkring 90 % av vuxna individer som gör suicidförsök eller som suiciderar har någon form av psykisk sjukdom. I många fall har personerna varit i kontakt med psykiatrisk öppenvård eller legat inne för slutenvård tiden före självmordet. Hos vuxna individer är risken för självmord och självmordsförsök som högst veckorna efter det att man skrivits ut från psykiatrisk slutenvård.

Självmordsförsök är vanligast i de yngre åldrarna ( 15-24 år) och avtar med stigande ålder. Självmordsförsök är den starkaste riskfaktorn för fullbordat självmord.

De danska forskarna Erik Christiansen och Kim Juul Larsen har genom användning av danska register studerat risken för barn och ungdomars självmordsförsök i samband med att de haft kontakt med psykiatrisk öppen- eller slutenvård. Andra studiemål var att undersöka eventuella samband mellan föräldrarnas socioekonomiska situation och ungdomarnas självmordsförsök efter kontakt med psykvården, samt att undersöka samband mellan ungdomarnas psykiatriska diagnos och förskrivning av psykofarmaka (Christiansen & Larsen, J Child Psychology Psychiatry 2012:53; 16-25).

Forskarna fann att ha besökt psykiatrisk öppen – eller slutenvård var en riskfaktor för självmordsförsök. Av de 3 465 ungdomar som gjort självmordsförsök hade 1194 (34,5 %) varit slutenvårdade före självmordsförsöket. Som jämförelse kan nämnas att endast 3 015 (4,4 %) av kontrollerna hade slutenvårdats. För personer som vid någon tidpunkt hade haft kontakt med psykiatrisk klinik var risken att göra självmordsförsök 12.3 gånger större (p< 0,0001) än hos personer som inte haft kontakt med psykiatrin. Risken för självmordsförsök var högst de första veckorna efter utskrivning och avtog med tiden. Risken för självmordsförsök under öppen- eller under slutenvårdsbehandling var hög (rate ratio 18,3, p<0,001).

Risken för självmordsförsök ökade med antalet besök vid psykiatrisk klinik. Personer som haft mer än tio kontakter med psykiatrin hade 70,9 gånger högre risk än personer som inte haft kontakt med psykiatrin. Å andra sidan minskade risken för självmordsförsök med ökande behandlingstid.

Risken för självmordsförsök varierade för olika psykiatriska diagnoser men var högst vid emotionell instabil personlighetsstörning, affektiv sjukdom, depression och beroendesjukdomar (RR> 20). Vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tvångssyndrom och uppförandestörningar var självmordsrisken lägst. Föräldrarnas inkomst hade ett starkt inflytande över risken för barns – och ungdomars självmordsförsök efter kontakt med psykiatrisk expertis och risken var högst för dem vars föräldrar hade den lägsta inkomsten. De ungdomar som gjort självmordsförsök fick oftare fler olika psykiatriska diagnoser och förskrivningar på psykofarmakologiska läkemedel jämfört med kontrollerna.

Slutsatser
Studien bekräftar tidigare gjorda undersökningar att psykisk sjukdom är en signifikant riskfaktor för självmordsförsök hos barn och ungdomar. Risken är störst för dem med psykossjukdom, depression, beroendesjukdom och personlighetsstörning. Det faktum att de individer som gjort självmordsförsök ofta fått flera olika diagnoser och många olika former av läkemedelsbehandling antyder att dessa ungdomar hade en oklar symtombild vilket resulterat i en ostrukturerad behandling, skriver författarna.

Studien visar vikten av att det görs en psykopatologisk utredning vid varje fall av självmordsförsök.
Vid riskbedömning måste man inkludera faktorer som påverkar ökad sårbarhet och förmågan till återhämtning, som exempelvis familjens socioekonomiska situation.

Professor Alan Apter, the Feinberg Department of Child and Adolescent Psychiatry, Tel Aviv, Israel har gjort följande reflektioner apropå Christiansen och Larsens artikel i samma nummer av the Journal of Child Psychology and Psychiatry. Han skriver att frågan om ungdomars självmordsförsök och självmord huvudsakligen har psykopatologiska orsaker är överraskande nog mycket omtvistad.

De finns de som hävdar att stress kan utlösa självmordsbeteende hos alla individer medan andra, i synnerhet de som arbetar kliniskt inom barn och ungdomspsykiatri hävdar uppfattningen att psykisk sjukdom är den starkaste riskfaktorn, en uppfattning som också stöds av resultaten i Christiansen och Larsens artikel. Studien visar också på vikten av psykopatologisk utredning och betydelsen av kontinuerlig vård och uppföljning efter ett självmordsförsök.Det effektivaste sättet att förebygga suicidalitet hos ungdomar är sannolikt är att screena ungdomar för psykisk ohälsa och sjukdom i skolan skriver Alan Apter (Apter JCPP 2012:53;26-27).

Rigmor Stain, NASP

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Kommentarer till inlägget

Kommentar från fatima
7 mars, 2012 kl 7 mars 2012 (23:11)

Blir inte direkt lugn av att läsa den här artikeln. Men det är ju min tolkning, O hjälp behöver vi. Tur att jag är en ifrågasättande person och söker olika infallsvinklar på saker. Just nu känner jag att min andra resa med bup har börjat har redan ett barn med diagnos hmhm. Känner mig mer vaken den här gången. De är lite snabba att sätta diagnoser där jag bor vi har högst siffror i landet. Bara för att man har ett syskon med diagnos innebär det väl inte att man har en själv. Så kloka kommentarer min yngsta säger. ” Vi är olika personligheter” Skönt att man ser personen. Nu svävar jag iväg men, Våra hjärnor har olika förmågor att ta in o sortera inntryck av omvärlden samt substanser som finns för mycket eller för lite i hjärnan. Trodde alltid att serotonin var en brist för många med suicida tendenser men såg ett klipp o där påstod de att de personer som tagit sitt liv hade för mycket av de i en viss del av hjärnan. Jag är absolut inte speciellt påläst i det här bara tankar som vandrar. Vårat samhälle idag är inte lätt att leva i som sagt våra hjärnor har för mycket att sortera o bearbeta så att psykisk ohälsa blir ett stort problem.

Kommentar från bc
8 mars, 2012 kl 8 mars 2012 (13:33)

snälla hjälp till och sprid detta!
http://www.youtube.com/watch?v=Y4MnpzG5Sqc

Skriv någonting